Vizyon Sant Jistis la

“Moun ki gen bezwen espesyal yo dwe jwenn pwoteksyon kont abi, neglijans ak move tretman. N ap reyalize sa lè nou asire leta toujou gen pi gwo nòm nasyon an pou sante, sekirite ak diyite; epitou lè nou pote-kole avèk gason ak fanm k ap bay sèvis yo.”

Misyon nou

Sant Jistis (Justice Center) pran angajman pou sipòte epi pwoteje sante, sekirite, ak diyite tout moun ki gen bezwen espesyal ak andikap. Pou fè sa, li defann dwa sivil moun yo, li anpeche yo viktim move tretman, li fè ankèt sou tout akizasyon abi ak neglijans yon fason pou yo fè aksyon ki apwopriye.

Valè ak Prensip Debaz yo

  • Onètete:  Sant Jistis kwè tout moun ki gen bezwen espesyal merite pou yo trete avèk respè epi dwa moun sa yo ta dwe pwoteje.
  • Kalite:  Sant Jistis angaje pou bay sèvis siperyè epi pou asire moun ki gen bezwen espesyal resevwa bon kalite swen sante. 
  • Responsablite:  Sant Jistis rekonèt responsablite pou moun nou sèvi yo ak piblik la se yon bagay ki gen anpil enpòtans. 
  • Edikasyon:  Sant Jistis kwè rezilta, fòmasyon ak pwomosyon pi bon pratik yo enpòtan pou afekte chanjman sistèm yo.
  • Kolaborasyon:  Pwoteksyon moun ki gen bezwen espesyal se yon responsablite komen, epi Sant Jistis gen siksè nan sa paske li travay avèk ajans, founisè sèvis, ki bay sèvis dirèk, ak moun ki gen bezwen espesyal pou anpeche yo viktim abi ak neglijans.