Definisyon Abi ak Neglijans

Lwa NY defini abi ak neglijans moun ki vilnerab yo an tèm laj, sa ki gen ladan alafwa prejidis reyèl ak risk pou prejidis.

Abi Fizik

Kontak entansyonèl (frape, kout pye, baskilad, elatriye) pinisyon kòporèl, blesi ki pa ka eksplike e ki sispèk akoz gravite oswa kote li ye a, kantite blesi alafwa, oswa frekans pandan letan.

Abi Sikolojik

Ridikilize, bay non, itilize mo oswa jès menasan 

Abi Seksyèl

Manyen inapwopriye, ekspozisyon endesan, agresyon seksyèl oswa distribye foto ki evidan seksyèlman, gratifikasyon oswa lòt eksplwatasyon seksyèl. Tout kontak seksyèl ant yon gadyen ak yon benefisyè sèvis se abi seksyèl, sof si gadyen an se moun kap resevwa sèvis yo tou.

Neglijans

Neglije pou bay sipèvizyon, oswa manje, rad, abri, swen sante adekwat; oswa aksè a yon etablisman edikasyon 

Move itilizasyon reflechi sou restriksyon oswa entimidasyon

Itilizasyon entèvansyon sa yo avèk anpil fòs, kòm yon pinisyon oswa pou konvenyans anplwaye yo 

Sibstans Kontwole

Itilize, administre oswa bay nenpòt sibstans kontwole ki kontrè avèk lalwa  

Kondisyon Repiyans

Itilizasyon kondisyon fizik dezagreyab pou modifye konpòtman san otorizasyon legal spesifik   

Obstak

Entèfere avèk dekouvèt la, rapòte oswa ankete abi/neglijans, modifye dosye oswa entansyonèlman fè fo deklarasyon